Cast & Menajerlik & Prodüksyon

Kayseri Cast Ajansı Facebook Sayfamızı Takip Etmeyi unutmayın :)

 

BAŞVURU VE ADAYLIK ŞARTLARI

 

İşbu Kayseri Cast Ajansı Grubu Kuralları, Başvuru Ve Katılım Şartları (“Katılım Şartları”) …………….……………………………………………………………………….adresindeki

(İsim Soyisim):………………………………... ile Mustafa ÜLKER (“Gezegen Medya”) tarafından 2016 yılı içinde gezegenmedya.com tarafından belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek olan Kayseri Cast Ajansı’nın (‘‘Ajans Kayıt’’) kurallarını, Ajans Kaydı başvuru ve katılım şartlarını oluşturmaktadır. Ajansa katılacak kişiler (“Katılımcı”), işbu Katılım Şartları’nı,http://gezegenmedya.com alan adlı internet sitesinde, elektronik olarak onay vererek kabul ettiklerini; söz konusu onay ile aşağıda belirtilen şartları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduklarını ve anladıklarını, belirtilen şartlara herhangi bir itirazlarının olmadığını, bu şartların iradelerine ve hukuka uygun olarak kendilerini bağlayıcı nitelik kazanacağını, işbu Katılım Şartları’nda yer alan tüm şart ve nitelikleri haiz olduklarını, bu şartların tamamını tam, zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getireceklerini ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Bu Sözleşmeyi kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; -firma ünvanı- ve diğer tüm ...nın iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. (-firma ünvanı- iştirakleri hakkında bilgi için “www.domain.com.tr”) Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır

 

 

 

Katılım Koşulları

 

1. Ajans Kayıt’a yalnızca kayıt tarihinde 3 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler için 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Velisi niteliğinde yetkilendirilebilir. Ajans Kayıt başvuru formunu dolduranlar bir portre fotoğrafını eklemek zorundadır.
2. -Firma ünvanı- ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam ve tanıtım acentelerinin çalışanları ve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları) ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayan kişiler Ajans Kayıt işlemlerini yapabilirler.
3. Başkası adına Ajans Kaydı yapılamaz. Katılımcı, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve/veya kendisine ait olmadığının ve/veya herhangi bir şekilde Ajansa katılımının başkaca herhangi bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Ajansa katılmının gezegenmedya.com ve/veya Gezegen Medya tarafından engellenebileceğini, Modellik için hak kazanması halinde ise bu hakkın teslim edilmeyeceğini, teslim edilmişse de doğabilecek sorunlara karşı sorumlulukları tamamen katılımcı üzerine almakla birlikte gezegenmedya.com’ın ilk talebi üzerine derhal iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
4. Başvurular, http://gezegenmedya.com sayfaları üzerinden tarih ile tarih tarihleri arasında alınacaktır. Katılımcıların başvuruları önce fomlar üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek ve ajansa uygun bulunan Katılımcıların kayıtları yapılacaktır.
5. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Gezegenmedya.com’un katılım başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.
6. Katılımcı Ajans Kaydı ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
7. Katılımcı, Ajansa katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin Ajans Kaydı başvurusunda eksik ve/veya yanlış girilmesi, hatalı olması yahut gezegenmedya.com’dan kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle Katılımcı’nın Ajans Kaydına katılamamasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan; gezegenmedya.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8. Katılımcı, Ajansa katılırken temin edeceği kişisel verilerinin gezegenmedya.com ve/veya Gezegen Medya tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, başka kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmasına ve işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Katılımcı, Ajans Kaydı ile Modellik hakları verilip verilmeyeceğine ve hak verilecek ise verilecek bu hakkın ne olacağına münhasıran gezegenmedya.com’un karar vereceğini, Ajans Kaydından sonra modellik hakkı kazanması halinde, bu hakkını teslim almakla gezegenmedya.com’ı ve Gezegen Medya’yı ve çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, Ajans kaydına, kabulüne kullanımına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılır.
10. gezegenmedya.com savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya ekipman arızası, mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi kontrolü dışında meydana gelebilecek Mücbir Sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler veya kesintiler nedeniyle Ajans Kaydının gerçekleşememesi veya geç yapılmasından sorumlu değildir.
11. gezegenmedya.com, ajans kaydı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler, katılımcıların Twitter hesaplarına üçüncü kişilerce izinsiz olarak erişilmesi veya teknik, ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.
12. gezegenmedya.com’un ajans kaydını dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, ajans kaydının tarihini ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
13. Ajans Kaydı ve işbu Katılım Koşulları ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye hukuku uygulanacak olup, Kayseri Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkilidir.
14. Katılımcı, ajans kaydından sonraki dönemde modellik kazananlardan biri olmaya hak kazanması halinde, Ajans kaydı öncesinde gezegenmedya.com ve/veya Gezegen Medya tarafından belirlenecek yer ve tarihlerde gerçekleştirilecek olan Setlere (“Kamp”) katılacak ve Ajans kaydının sona erdiği andan itibaren 1 yıl kadar gezegenmedya.com’un ve/veya CIK’ın ve/veya bunların yetkilendirdiği üçüncü kişilerin gözetiminde Kamp’a iştirak edecektir. Herhangi bir sebeple, Kamp’a geç katılan veya hiç katılmayan Katılımcının kaydı silinecektir
15. Katılımcı, Kamp süresince aile ve/veya arkadaşları ile sadece gezegenmedya.com’un ve/veya Gezegen Medya’nın ve/veya bunların yetkilendirdiği üçüncü kişilerin belirlediği zamanlarda telefon ile görüşebilecektir. Kamp süresince aile ve/veya arkadaş ziyaretleri kesinlikle yasaktır.

16
. Katılımcı, Ajansa katılmış olmasından dolayı gezegenmedya.com, Gezegen Medya ile ilgili öğrendiği her türlü bilgileri gizli tutmayı ve bu bilgileri hiç bir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

 

 

17. Katılımcı;
17.1. Ajans kapsamında gezegenmedya.com’un yetkilendireceği üçüncü kişi tarafından, gezegenmedya.com’ın belirleyeceği mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere fotoğraflarının çekilmesine muvafakat ettiğini, çekilen fotoğraflarının ve gezegenmedya.com’a veya yetkilendirdiği üçüncü kişiye işbu başvuru ile veya başka bir zamanda teslim etmiş olduğu tüm fotoğraflarının gezegenmedya.com tarafından her türlü mecra ve materyallerde kullanılmasına 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 84’üncü maddesi uyarınca muvakat ettiğini,
17.2. Kayıt ve Kamp süresince görüntülerinin tespit edilmesine muvafakat ettiğini, tespit edilecek görüntülerine, Fotoğraflarına ilişkin olarak FSEK madde 80/1-A uyarınca icracı sanatçı sıfatı ile sahip olduğu icrasının tespit edilmesi, bu tespitin çoğaltılması, satılması, dağıtılması, kiralanması ve ödünç verilmesi; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi; temsili; aslı veya çoğaltılmış nüshalarının satış yoluyla veya diğer yollarla dağıtılması; telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımı, sunulması, teşhiri ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icraya ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimi adı altında düzenlenen tüm komşu haklarımı yer, sayı, süre, mecra ve içerik itibariyle sınırsız olarak, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında istediği şartlarda, gerçek ve tüzel kişilere lisans verme/devretme hakları dahil olmak üzere gezegenmedya.com’a gayri kabili rücu devredeceğini;
17.3. gezegenmedya.com’ın; görüntülerinin, Ajans kapsamında yer/görev aldığı her nevi tanıtım ve/veya faaliyete ilişkin icrasının tespiti; icrasının tamamına ya da bir kısmına, ses ve görüntülerine ilişkin olarak her türlü televizyon ve sair suretle yayın, görüntü ve ses nakline yarayan her tür araçla umuma iletim, yayma, çoğaltma, gösterim, temsil, format değiştirme, işleme, tespit, isim ve benzeri hakları kullanacağını; görüntülerinin, fotoğraflarının, icrasının tamamını ya da bir kısmını, asıl ve/veya işlenecek hallerini radyo-televizyonda karasal analog, kablolu-kablosuz, uydu, şifreli-şifresiz, dijital… vb. yayın aracılığıyla, free tv, pay tv, pay per view, VOD, SVOD, IPTV, Web TV, platform, mobil TV ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla, HD ya da pal yayın formatında işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanmak suretiyle umuma iletme ve yeniden iletme; görüntülerinin, fotoğraflarının ve/veya icrasının tamamının ya da bir kısmının, asıl ve/ veya işlenmiş hallerinin internet dahil dijital ve mobil ortamlarda yer alması, umuma iletilmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulması, video kaset, DVD, VCD, BD, CD ROM, Disk, Lazer Disk, DVD + R/RW, DVD –R/ RW, SVCD, Divx CD, MP3 CD, CDR, CD-RW, JPEG+MP3, mpeg 1,2,3,4, umd, dub-c, dub-t, dsl-TV, dvbh, Divx (Güncel tüm kodekler dahilinde) CD, MP3 CD, GSM, 3D, 3G ve SMS teknolojisi ile… vb işbu başvuru tarihinde bilinen ve daha sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek ses ve görüntü taşımaya yarayan araçlara kaydedilmesi; kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak suretiyle yayma; herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı çoğaltma; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma haklarını, dublaja ve/ veya alt yazıya konu olması, müziklerini (soundtrack) ses ve/ veya görüntü taşımaya yarayan çeşitli formatlara kaydederek satışa sunma; görsel, işitsel öğelerin cep telefonu abonelerinin kullanımına sunulması için gereken mobil hakları (MMS, logo, melodi… vb. ) süresiz olarak, yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, gayrikabili rücu kullanabileceğini; söz konusu hakların tamamını ya da bir kısmını, dilerse, istediği koşullarda üçüncü kişilere yurt içi veya yurt dışında satabileceğini, kiralayabileceğini, tam ve/veya basit lisans verebileceğini, devredebileceğini; tanıtım, bedelli veya bedelsiz sponsorluk, promosyon konusu yapabileceğini; hakların tamamını ya da bir kısmını gerçek veya tüzel üçüncü kişilere, dilediği koşullarda devredebileceğini, lisans verebileceğini;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4. Ajans Kayıt ve Kamp süresince tespit edilen görüntülerinin, Fotoğraflarının yurt dışı veya yurt içi satış, pazarlama, tanıtımlarında ve merchandising uygulamalarında ticari mal, ürün, emval ve faaliyetlere konu edilmesi, görüntülerimin, isminin, kişisel bilgilerinin, Fotoğraflarının ve sesinin vb öğelerin kısmen veya tamamen reklam/tanıtım/satış politikaları çerçevesindeki projeler kapsamında belirlenecek sponsorluklar, kartonet, billboard, outdoor, kitap, fotoroman, gazete, dergi, ilave baskı, katalog, poster, banner ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü uygulama ve materyallerde kullanılabileceğini; gezegenmedya.com’ın, Ajans Faaliyetleri kapsamında yer/görev aldığı her nevi tanıtımın ve/veya faaliyetin merchandising hakkını ve bu kapsamda üretilecek tüm sanayi, ticari ve hizmet sektörü ürünlerinin endüstriyel tasarım olarak tescil edilmesi; ürünlerin üretim, yayma, pazarlama, satış ve devir haklarını ve işbu maddede belirtilen ürünleri ticaret mevkiine koyma ve bu yoldan yararlanılması ve kullanılması haklarını; alan adı, marka olarak tescil edilmesi ve kullanılması haklarını süre, yer, mecra, sayı ve içerik açısından sınırsız olarak kullanmaya; üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devretmeye ehil olduğunu;
17.5 Tüm bu hususlara muvafakat ettiğini; gezegenmedya.com’dan ve/veya gezegenmedya.com’ın haklarını lisans vereceği/devredeceği üçüncü kişilerden herhangi bir hak, alacak, bedel… vs. talebinde bulunmayacağını; gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
17.6 Katılımcı, gezegenmedya.com’ın mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden ya da ajansa katılması nedeniyle gezegenmedya.com’dan ücret, maaş, telif bedeli gibi hiçbir maddi talebinin olmadığını, herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, gezegenmedya.com’ı Gezegen Medya’yı ve tüm grup şirketlerini şimdiden ibra ettiğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
17.7 Katılımcı, Ajansa, Kamp’a, icralarına ve haklarının devrine ilişkin ileride gezegenmedya.com ve/veya ---u şirketleri tarafından kendisinden imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi, gezegenmedya.com ve/veya ---u şirketleri tarafından talepte bulunulmasını takiben en geç 3 (üç) gün içinde imzalayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
17.8 Katılımcı, işbu Katılım Şartlarında belirlenmiş yükümlülüklerine her ne surette olursa olsun aykırı davranışlarda bulunursa gezegenmedya.com’ın uğramış olduğu her türlü menfi ve müspet, maddi ve manevi zararının, kar kaybının yanında ayrıca gezegenmedya.com’a 1000.-TL (binTürkLirası) tutarında cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal nakden ve defaten ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
17.9 Katılımcı 1’inci maddede yazılı adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli tebligat sonuçlarını doğuracağını, tebligat adresinde değişiklik olması halinde yeni adresini derhal yazılı olarak gezegenmedya.com’a bildirmedikçe işburada belirttiği adrese yapılacak tebligatların ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan ve kabul eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcı

 

 

 

Kayıt Tarihi :……/……/……….

 

 

 

İsim Soyisim :

 

 

 

imza :